Sham Shui Po Student Development Scholarship

Yan Yi Siu of 3C is honoured to receive 2021 Sham Shui Po Student Development Scholarship.